Forum Top Model Top Model
Forum dla fan�w mody i projektowania

FAQ FAQ    Szukaj Szukaj   Lista uytkownikw Użytkownicy   Regulamin Regulamin

 Profil Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj Zaloguj
REGULAMIN 05.05.2005
 1. BEZWZGL�DNIE ZABRONIONE s� tematy i posty:
  1. zawieraj�ce tre�ci pornograficzne, gejowskie, lesbijskie lub odno�niki do takowych
  2. wulgarne (zawieraj�ce przekle�stwa) i obsceniczne
  3. propaguj�ce �amanie prawa i �ami�ce prawo w jakikolwiek spos�b
 2. Nale�y za wszelk� cen� unika� "za�miecania" forum, czyli:
  1. zak�adania istniej�cych ju� temat�w
  2. zak�adania temat�w w niew�a�ciwym dziale forum
  3. zak�adania temat�w o tytule nic nie m�wi�cym o ich tre�ci (np. "cze��!" lub "hej!" lub "nudzi mi si�")
  4. pisania odpowiedzi bez zwi�zku z danym tematem
  5. pisania jednego swojego postu tu� pod poprzednim
  6. pisania post�w bez tre�ci, np. zawieraj�cych same emotikony, znaki interpunkcyjne, lub nic nie m�wi�ce has�a t.j. "acha", "no", "mo�e", "nie wiem" itp.
  7. pisania post�w "PoKeMoNoWyM" pismem oraz WRZASKIEM z w��czonym CAPS_LOCKIEM. Pami�taj, �e utrudnia to czytanie i jest niegrzeczne w stosunku do innych u�ytkownik�w.
 3. Na forum obowi�zuje wolno �� s�owa, wi�c u�ytkownik powinien szanowa� zdanie (nawet odmienne) innych u�ytkownik�w. Nale�y unika� k��tni i obra�ania innych. Forum s�u�y do dyskusji.
 4. Wstawianie obrazk�w do podpis�w
  Bezwzgl�dnie zabronione sa obrazki promujace picie, palenie, u�ywanie narkotyk�w, okaleczanie si�, pornografi� itp.
  Prosimy o nie wstawianie do podpis�w obrazk�w wi�kszych ni� 300 pikseli wysoko�ci. Utrudnia to czytanie post�w i wp�ywa na nieestetyczny wygl�d forum. Za nieprzestrzeganie tego punktu grozi czasowe zablokowanie mo�liwo�ci korzystania z forum.
 5. Wszyscy u�ytkownicy s� r�wni wobec regulaminu.
 6. W przypadku z�amania regulaminu wysy�ane jest przez moderatora ostrze�enie. Skutkiem braku reakcji jest odebranie mo�liwo�ci komentowania na tym forum lub usuni�cie z funclubu.
 7. Kopiowanie prac innych u�ytkowniko i umieszczanie ich w portfolio jako w�asnych jest �amaniem praw autorskich i b�dzie skutkowa� usuni�ciem u�ytkownika z naszego serwisu.
 

Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Skocz do:  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group